1. Navn og hjemsted

Menighedens navn er Herning Oasekirke, hjemstedet er Herning Kommune. Menigheden er oprettet i 2004 som valgmenighed med navnet Midtjyllands Valgmenighed. Menigheden ændrede status fra valgmenighed til evangelisk luthersk frimenighed på den 2. ekstraordinære generalforsamling i oktober 2016. Menigheden er herefter underlagt de for evangelisk lutherske frimenigheder gældende love og bestemmelser.

2. Bekendelsesgrundlag

Frimenighedern er en evangelisk luthersk menighed og har Bibelen, den Apostoliske, den Nicænsk-konstantinopolitanske og den Athanasianske samt den Augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus, som bekendelsesgrundlag.

3. Formål

Menighedens formål er i tillid til Bibelen, som Guds ved Helligånden inspirerede ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv og til bekendelsesskrifterne som sande og forpligtende tolkninger heraf, at vise hen til Guds lov og forkynde evangeliet, forvalte sakramenterne og arbejde for mission, diakoni og kristenlivets vækst.

4. Tilsyn

Menigheden, menighedsudvalget og præsten står under tilsyn af en åndelig vejleder for så vidt angår menighedens bekendelsesgrundlag samt forvaltning heraf. Menighedsudvalget udpeger den åndelige vejleder.

5. Medlemskab
 • Enhver, som er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, bekender sig til den kristne tro og kan tilslutte sig §2 og §3 kan optages som medlem af kirken.
 • Den som ønsker medlemskab indgiver anmodning herom til præsten eller et medlem af menighedsudvalget, menighedsudvalget tager stilling til om ansøgningen kan imødekommes.
 • Medlemsfortegnelse føres af menighedens kasserer.
 • Ethvert medlem er pligtig til at yde et medlemsbidrag fastsat på generalforsamlingen.
 • Alle medlemmer over 18 år har stemmeret.
 • Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske når som helst efter eget ønske.
 • Menighedsudvalget kan forlange et medlemskab ophævet ved 3/4 flertal. Ophævelsen skal begrundes skriftligt.
6. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle menighedens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Her fremlægges det reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, samt budget for det indeværende regnskabsår. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Generalforsamlingen vælger menighedsudvalget (=bestyrelsen) og revisorer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er skriftligt varslet 4 uger i forvejen med udsendelse af foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden udsendes 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende:

 • Velkomst og indledning
 • 2. valg af dirigent og sekretær
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning ved formanden og præsten
 • Økonomi
 • Regnskab
 • Budget
 • Medlemsbidrag
 • Valg
 • Menighedsudvalg
 • Revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Forslag til kandidater til menighedsudvalget og indkomne forslag skal være menigheds-udvalgets formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. De opstillede kandidater skal være medlemmer af menigheden.

Ethvert medlem over 18 år har tale og stemmeret. Alle afgørelser på generalforsamlingens dagsorden træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, et medlem kan højst bære én fuldmagt. Ved valg til menighedsudvalget stemmes der på det antal personer, der skal vælges. Alle valg sker ved skriftlig afstemning.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2/3 af menighedsudvalget eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Afstemninger på den ekstraordinære generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, et medlem kan højst bære én fuldmagt.

8. Menighedsudvalget

Den årlige generalforsamling vælger menighedsudvalget på 5 medlemmer. Valget gælder for 3 år, idet der afgår henholdsvis 2, 2 og 1 medlem. Det tilstræbes at der hvert år opstilles mindst 2 medlemmer mere end der skal vælges til menighedsudvalget. De 2 kandidater der har flest stemmer, udover de der er valgt til menighedsudvalget, indgår som hhv. 1. og 2. suppleant, og vælges for 1 år.

Menighedsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer, kassereren kan vælges uden for menighedsudvalget.

Menighedsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Præsten deltager i menighedsudvalgsmøderne med stemmeret.

9. Præsten

Menighedsudvalget indstiller en præst, som i overensstemmelse med §2 og §3 og sammen med menighedsudvalget vil indgå i den åndelige ledelse af menigheden.

10. Tegningsregler

Menighedsudvalget repræsenterer menigheden i alle forhold og kan med fuld forpligtende virkning ved formanden, næstformanden og kassereren underskrive dokumenter, afslutte kontrakter m.m.

Ansættelse og afskedigelse at præst og køb og salg af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen, efter indstilling fra menighedsudvalget

Menigheden hæfter med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke menighedsudvalget eller de enkelte medlemmer nogen personlig hæftelse

11. Økonomi

Menighedens økonomi finansieres gennem medlemsbidrag og frivillige bidrag. Menighedsudvalget er ansvarlig for, at der bliver ført regnskab.  Menighedens regnskab revideres af 2 revisorer. Disse vælges på generalforsamlingen. Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg af revisorer kan finde sted. Revisorer kan ikke samtidig være medlem af menighedsudvalget

Der føres kontrol med indsamlede midler. Der anvendes indtægtsbilag med angivelse af dato, indsamlingsformål, beløb samt 2 medlemmers underskrift.

12. Ændringer i vedtægterne

Disse vedtægter kan ændres når 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor.

13. Opløsning

Skulle forholdene udvikle sig sådan, at det skønnes umuligt eller ikke ønskeligt at fortsætte med menigheden, kan den nedlægges når 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum stemmer herfor. Menighedens formue skal da anvendes til andet kirkeligt arbejde efter indstilling fra menighedsudvalget og vedtagelse på generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamling d. 12. oktober 2016 og underskrevet af menighedsudvalgets medlemmer

© 2023 • Udviklet af webdays.dk